Aydınlatma Metni

TATLIPINAR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (bundan böyle “Tatlıpınar” olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel
veriler, Tatlıpınar’nun güvencesi altındadır. Tatlıpınar olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak
işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.
Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması
kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.


1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği


Kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem
güvenliği, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik veri, askerlik terhis/tecil belgesi, öğrenci belgesi,
pasaport, çalışan eş ve çocuk bilgisi, sürücü belgesi, vekaletname, seyahat bilgileri, banka IBAN bilgisi,
borç miktarı, ücret bilgisi başlıklı veri kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak,
Tatlıpınar tarafından sağlanan hizmet ve Tatlıpınar’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Tatlıpınar birimleri ve ofisleri,
internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da
elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
Tatlıpınar’ı ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz
oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.
Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Tatlıpınar
tarafından;


• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesini sağlamak,
• Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak
hizmetlerinin sağlanması,
• Tatlıpınar ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket ve
Tatlıpınar politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
• Tatlıpınar’ın kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
• Tatlıpınar tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler
hakkında bilgi verilmesi,
• Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
• Hizmet ve tekliflerin sunulması,
• Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
• Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
• Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
• Tatlıpınar’ın ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
• İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
• Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e
destek hizmetinin sağlanması,
• Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
• Tatlıpınar ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
• Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
• Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
• Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
• Hukuk işlerinin takibi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.


2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları


Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Tatlıpınar’ın meşru ve
hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Tatlıpınar tarafından aşağıda yer alan
amaçlarla;


• Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,
• Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,
• Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması,
• Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
• İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Tatlıpınar tarafından
yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Tatlıpınar’a ait lokasyonların fiziksel
güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları)
değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler
vb.),
• İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Tatlıpınar yetkililerine, iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara
aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin Tatlıpınar tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere,
https://www.tatlipinarenerji.com.tr/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Tatlıpınar Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.


3. Yurtdışına Aktarım


Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Tatlıpınar’ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları
doğrultusunda kişisel verileriniz, Tatlıpınar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Tatlıpınar tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek
sizlere önerilmesi, Tatlıpınar’ın, Tatlıpınar ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Tatlıpınar’a
ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya
çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler
v.b.), Tatlıpınar’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Tatlıpınar’ın insan
kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız
olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli
korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:


4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen
süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen
amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.
Kişisel verileriniz, Tatlıpınar tarafından farklı yollardan (Tatlıpınar merkezi, şubeleri, acenteleri, satış
ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki
ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları,
sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri
ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya Ağaoğlu Şirketler Grubu* bünyesindeki diğer grup
şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı
veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.
Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Ağaoğlu ilke, hedef ve stratejilerine
uygun olarak yürütülmesi, Ağaoğlu’nun hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Ağaoğlu
Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler,
yine Ağaoğlu Şirketler Grubu bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da
işlenebilir.


5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle
Tatlıpınar’a iletmeniz durumunda, Tatlıpınar talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz)
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret
öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Tatlıpınar’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:


* “Ağaoğlu Şirketler Grubu” Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan ya da dolaylı bağlı
ortaklıkları, iştirakleri, yönetiminde %50’den fazla söz hakkı sahibi olduğu iş ortaklıkları ile Ağaoğlu Şirketler
Grubu bünyesinde yer alan tüm şirketleri ifade eder.


• Tatlıpınar’ın veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
• Eğer Tatlıpınar nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep
etme,
• Eğer Tatlıpınar nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve
işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
• Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler
hakkında bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
• Kişisel verilerin Tatlıpınar nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Tatlıpınar tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü
sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın
giderilmesini talep etme.


Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı
olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Tatlıpınar’a
iletebilirsiniz. Bu çerçevede Tatlıpınar’a Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda
yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte,
https://www.tatlipinarenerji.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresindeki 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak
doldurarak;


• Islak imzalı bir nüshasını “Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No:4B D:1 Ataşehir /
İSTANBUL” adresine şahsen elden teslim edebilir,
• noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
• Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak, [email protected] adresine e-posta ile
iletebilir, ya da
• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, başvuru yapmak istediğiniz şirketin, ekteki
listede yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


6. Değişiklikler


Tatlıpınar’ın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik
yapma hakkı saklıdır.